BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG jest w 100% spółką zależną BENDURA BANK AG.

Jako młody i innowacyjny usługodawca finansowy BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG specjalizuje się w proponowaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących funduszy dla zamożnych klientów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz w administrowaniu nimi.

Services

CEO Statement

Kompletny pakiet obejmujący utworzenie funduszu i zarządzanie nim

Spółka BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG oferuje kompletny pakiet od wstępnej konsultacji do ostatecznie zarejestrowanego funduszu inwestycyjnego z przyznanym Międzynarodowym Numerem Identyfikacji Papierów Wartościowych ISIN i posiada pełne licencje na mocy wszystkich trzech obowiązujących ustaw regulujących prawo funduszy (ustawa o przedsiębiorstwach inwestycyjnych – IUG, ustawa o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe – UCITSG, ustawa o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi AIFMG). Do głównych zadań należą przy tym wstępne konsultacje/utworzenie, a następnie bieżące administrowanie indywidualnie ustrukturyzowanymi funduszami.

Od początku istnienia firmy głównym celem było tworzenie funduszy dla profesjonalnych/instytucjonalnych grup inwestorów (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zamożne osoby prywatne, itp.) oraz realizacja inwestycji alternatywnych.

Docelowymi klientami spółki BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG są przede wszystkim zarządzający aktywami, podmioty typu „family office”, zamożni klienci indywidualni, ale także powiernicy i prawnicy, dla których fundusz stanowi innowacyjne narzędzie strukturyzacji, zarządzania i administracji aktywów z korzyścią dla ich klientów. Coraz większego znaczenia nabierają również połączenia z istniejącymi strukturami aktywów (np. fundacje rodzinne posiadają udziały w funduszu), wnoszenie wszelkiego rodzaju aktywów w postaci aportów oraz pośrednia regulacja aktywów zagranicznych (fundusz posiada inwestycje zagraniczne). Fundusz oferuje również ochronę aktywów i dyskrecję co do kręgu inwestorów.

Więcej informacji na temat Prywatnych funduszy inwestycyjnych znajdą Państwo pod adresem:

Privat Label Fonts