Depozyt / Agent Rozliczeniowy

Bank depozytariusz

W Europie kontynentalnej fundusze inwestycyjnie muszą regularnie przekazywać do depozytu bankowego swoje aktywa. Jednocześnie bank ten w interesie inwestorów funduszu ma za zadanie nadzorować działalność funduszu i zarządców jego majątku.

Jako bank depozytariusz działamy zarówno na rzecz funduszy według ustawy o przedsiębiorstwach inwestycyjnych Liechtensteinu, jak i na rzecz typów funduszy UCITS/OGAW i AIF zharmonizowanych z UE/EWG.

Agent Rozliczeniowy

Agent rozliczeniowy dla obligacji

Depozyt / Agent Rozliczeniowy

Jesteśmy partnerem biznesowym spółki SIX SIS AG pełniącej w Szwajcarii funkcję głównego depozytariusza (Central Securities Depository / CSD).

Jako (główne) Agent Rozliczeniowy względem SIX SIS AG, BENDURA BANK AG wspiera swoich klientów przy emisji, działaniach kapitałowych i technicznym gospodarowaniu akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi, które najczęściej jako tytuły dłużne lub w formie globalnych skryptów dłużnych deponowane są u głównego depozytariusza i w ten sposób zamieniane na „efekty księgowe”.

Te zdematerializowane instrumenty finansowe mogą być przenoszone do innych banków poprzez systemy clearing papierów wartościowych (SIX SIS, Clearstream, Euroclear, CREST, Monte Titoli itd.). Dematerializacja tego typu jest przesłanką dla przeprowadzanego drogą elektroniczną handlu OTC („over the counter“ / handel pozagiełdowy) tymi instrumentami finansowymi lub dla wejścia na giełdę.