זכויות יוצרים

האתר בכללותו כפוף לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של ליכטנשטיין. כל זכויות השכפול שמורות. הצהרה זו תקפה גם לגבי המסמכים והתמונות הניתנים לאחזור. העתקת עמוד בשלמותו או בחלקו בכל אופן שהוא, בין אם באופן אלקטרוני או מודפס נייר הינה אסורה, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת מבנק בנדורה בע"מ.

סימן מסחרי

שמות החברה "בנק בנדורה בע"מ", "בנק בנדורה" ו"בנדורה" כמו גם הסמלילים השייכים להם מהווים סימן מסחרי של בנק בנדורה בע"מ או של חברות הבת שלו. כל הסימנים המסחריים האחרים, שמות המוצרים ושמות החברה או הסמלילים המובאים באתרים אלה הם רכושם הבלעדי של בעליהם בהתאמה. כל הזכויות שמורות.

מידע משפטי /
תנאי שימוש

1. הסכמה

יש לקרוא בתשומת לב את המידע המשפטי שלהלן ("תנאי שימוש") לפני הכניסה לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ ולפני הגלישה באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ. בכך שהנכם נכנסים לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ הנכם מצהירים בזאת כי הבנתם את תנאי השימוש באתר והסכמתם להם במלואם. אם לא הבנתם או לא הסכמתם לאחד או יותר מתנאי השימוש, נבקשכם לעזוב לאלתר את אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ.

2. הגבלת גישה

הגישה לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ אסורה על כל מי שמצוי בהליך משפטי (ובפרט, בשל נושאי אזרחות ו/או מקום מושב) אשר במסגרתו נאסר על פרסום תוכן אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ או נאסרה הגישה אל אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ (מכל סיבה שהיא). על אנשים הנכללים במגבלות אלו אסורה הגישה לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ.

3. אין לראות במידע שבאתר בתור הצעה

המידע וחוות הדעת המתפרסמים באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ אינם מהווים פרסום או המלצה או דרישה, הצעה או הזמנה להגשת הצעה (1) על רכש או מכירה של מכשירי השקעה, (2) על ביצוע עסקאות אחרות או (3) על סגירת עסקאות משפטיות אחרות. מטרת אלו היא מתן מידע בלבד. אין לשלול כי ייתכן שמכשירי ההשקעה והשירותים המפורטים אינם מתאימים או זמינים לכם.

4. אין לראות במידע שבאתר בתור ייעוץ

אין לראות במידע ובחוות הדעת המתפרסמים באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ כל ייעוץ להשקעות והללו אינם מהווים ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ מסחרי או ייעוץ מכל סוג אחר. אין מטרתם להוות בסיס לקבלת החלטות. בטרם תחליטו על כל פעולה ממשית, עליכם לפנות לייעוץ מטעם מומחה.

5. אחריות

בנק בנדורה בע"מ אינו אחראי (בין אם במישרין או בעקיפין) לנכונות, לדיוק, לשלמות, לאמיתות ולעדכניות של המידע וחוות הדעת המתפרסמים באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ. בנק בנדורה בע"מ אינו חייב לעדכן מידע או חוות דעות שהתיישנו, להסירם מאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ או לתייג אותם בהתאמה. המידע וחוות הדעת הכלולים באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

בנוסף, בנק בנדורה בע"מ אינו אחראי ולא נוטל אחריות על הבאים: כי (א) אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ חף מטעויות וכי הוא יהיה זמין באופן רציף וללא הפרעות וכי (ב) אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ ורכיבים אחרים הכרוכים בגישה לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ אינם עלולים לגרום לנזק (בייחוד וירוסים).

לא ניתן להסיק מסקנות לגבי ביצועים עתידיים של מכשיר השקעה על סמך ערכיו בעבר. השקעות במטבעות חוץ כפופות, בנוסף, גם לתנודות שערי החליפין. הדיבידנדים הנובעים ממכשירי השקעה עשויים להשתנות. בנק בנדורה בע"מ אינו אחראי על (א) עלייה בערך ההון אשר הושקע במכשיר השקעה או על שמירה על שוויו וכן (ב) על גובה הדיבידנדים בעתיד.

6. חבות

אין לבנק בנדורה בע"מ כל חבות שהיא באשר לכל נזק שהוא שייגרם (לרבות נזקים תוצאתיים), והנובעים מהשימוש באתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ בין אם במישרין או בעקיפין.

7. הוראות

שדות הטפסים שבאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ אינם זמינים לשליחת הוראות (למשל הוראות רכישה / מכירה של מכשירי השקעה) לבנק בנדורה בע"מ. הוראות שיועברו באופן זה לא יבוצעו על ידי בנק בנדורה בע"מ – וגם לא יינתן משוב לשולח ההוראה.

8. ניגודי עניינים אפשריים

קיימת אפשרות כי בנק בנדורה בע"מ בין אם בעצמו או בין אם מי ממועצת מנהליו או מי מעובדיו השקיעו בעבר, משקיעים בהווה או ישקיעו בעתיד במכשירי השקעה אשר אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ מציע מידע או חוות דעת לגביהם. יתכן גם שבנק בנדורה בע"מ סיפק, מספק או יספק שירותים למנפיקים של מכשירי השקעה כאלה, למשל בתחום מימון חברות או בבניית שוק. לא ניתן לשלול כי עובדים או חברי ההנהלה של בנק בנדורה בע"מ עבדו, עובדים או יעבדו בשביל מנפיקים של מכשירי השקעה מעין אלה, בתור חברי הנהלה למשל. בנק בנדורה בע"מ עצמו או מי מחברי ההנהלה שלו או מי מעובדיו יכולים אם כן להיות בעלי עניין בביצועים העתידיים של מכשירי השקעה.

9. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם בשליטת בנק בנדורה בע"מ ושהוא אינו ממליץ עליהם. בלחיצה על קישור כזה תעזבו את אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ. בנק בנדורה בע"מ לא בדק את תוכנם אתרי אינטרנט אלה ואינו אחראי עליהם. לחיצה על קישור שכזה הינה באחריותכם הבלעדית.

10. שינויים בתנאי השימוש

בנק בנדורה בע"מ שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנכם ניגשים לאתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ ולבדוק האם הנכם מסכימים גם לגרסתם החדשה. ככל שלא הבנתם או לא הסכמתם לאי-אילו מתנאי השימוש, נבקשכם לעזוב לאלתר את אתר האינטרנט של בנק בנדורה בע"מ.

11. הדין הישים / תחום השיפוט

השימוש באתר בנק בנדורה בע"מ וכן תנאי שימוש ומידע משפטי אלו כפופים לחוקי ליכטנשטיין. תחום השיפוט הבלעדי הוא ואדוז.

משרדי החברה

בנק בנדורה בע"מ
רחוב שאנר 27
גמפרין-בנדרן 9487
נסיכות ליכטנשטיין

טלפון: +423 265 56 56
פקס: +423 265 56 99

מספר רישום L-0001.534.001-6

בניית אתר האינטרנט

עיצוב ותכנות: Bobdo.com GmbH

מִין

This field is required!

This field is required!

This field is required!

Please enter a valid E-Mail address!

This field is required!

This field is required!

This field is required!