Copyright

Cała strona internetowa podlega prawodawstwu Księstwa Lichtensteinu dotyczącego praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa do przedruku są zastrzeżone. Dotyczy to również wszystkich dokumentów i obrazów możliwych do pobrania. Odtworzenie całej strony lub tylko jej części na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub na papierze jest zakazane, chyba że za wyraźną zgodą BENDURA BANK AG.

Znak towarowy

Określenia firmowe «BENDURA BANK AG», «BENDURA BANK» oraz «BENDURA», jak i związane z nimi loga są markami handlowymi BENDURA BANK AG lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i oznaczenia firm lub loga firm cytowane na tej stronie są wyłączną własnością danego właściciela. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje prawne /
Warunki użytkowania

1. Zgoda

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji prawnych („Warunki użytkowania“) oraz strony internetowej BENDURA BANK AG przed uzyskaniem dostępu do strony internetowej BENDURA BANK AG. Wraz z wejściem na stronę internetową BENDURA BANK AG oświadczają Państwo, że zrozumieli Państwo Warunki użytkowania i akceptują je w pełnym zakresie. Jeżeli nie zrozumieli Państwo lub nie akceptują Państwo jednej lub kilku regulacji Warunków użytkowania, prosimy o opuszczenie strony BENDURA BANK AG.

2. Limitowany dostęp

Dostępu do strony BENDURA BANK AG nie mogą uzyskać osoby, które (w szczególności ze względu na swoją narodowość i/lub miejsce zamieszkania) podlegają porządkowi prawnemu, który zabrania publikacji treści strony internetowej BENDURA BANK AG lub dostępu do strony internetowej BENDURA BANK AG (wszystko jedno z jakiego powodu). Osobom, których dotyczą te ograniczenia, dostęp do strony internetowej BENDURA BANK AG jest zabroniony.

3. Brak oferty

Informacje i opinie publikowane na stronie internetowej BENDURA BANK AG nie stanowią ani reklamy, ani rekomendacji, ani wezwania, oferty lub zaproszenia do złożenia oferty (i) do nabycia lub sprzedaży instrumentów inwestycyjnych, (ii) przeprowadzenia innych transakcji lub (iii) do dokonania innych czynności prawnych. Służą one jedynie celom informacyjnym. Nie można wykluczyć, że opisane instrumenty inwestycyjne i usługi nie są dla Państwa właściwe lub nie są dostępne.

4. Brak doradztwa

Informacje i opinie publikowane na stronie internetowej BENDURA BANK AG nie służą doradztwu inwestycyjnemu i w żadnym wypadku nie stanowią porady w sprawie prawnej, podatkowej, gospodarczej lub innej. Nie są one właściwe jako podstawa decyzji. Zanim zdecydują się Państwo na konkretne działanie, powinni Państwo skonsultować się z wyspecjalizowanym ekspertem.

5. Brak rękojmi

BENDURA BANK AG nie udziela rękojmi (ani wprost, ani w sposób dorozumiany) za poprawność, dokładność, kompletność, prawdziwość i aktualność informacji i opinii publikowanych na stronie internetowej BENDURA BANK AG. W szczególności BENDURA BANK AG nie jest w żaden sposób zobowiązany aktualizować przestarzałych informacji i opinii, usuwać ich ze strony internetowej BENDURA BANK AG lub odpowiednio zaznaczać. Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej BENDURA BANK AG mogą zostać w każdej chwili zmienione bez zapowiedzi.

Ponadto BENDURA BANK AG nie przejmuje odpowiedzialności i nie udziela rękojmi za to, że (i) funkcje strony internetowej BENDURA BANK AG będą dostępne bez błędów i bez przerwy oraz (ii) że strona internetowa BENDURA BANK AG oraz inne komponenty wykorzystywane w ramach dostępu do strony internetowej BENDURA BANK AG są wolne od szkodliwych elementów (zwłaszcza wirusów).

Na podstawie rozwoju wartości instrumentu inwestycyjnego w przeszłości zasadniczo nie można wnioskować o rozwoju jego wartości w przyszłości. Inwestycje w walutach obcych podlegają dodatkowo wahaniom kursu walutowego. Także wypłaty w związku z instrumentem inwestycyjnym mogą podlegać zmianom. BENDURA BANK AG nie udziela żadnej rękojmi za (i) wzrost wartości lub utrzymanie wartości kapitału zainwestowanego w instrumenty inwestycyjne ani (ii) za wysokość przyszłych wypłat.

6. Brak odpowiedzialności

Jakakolwiek odpowiedzialność BENDURA BANK AG za szkody jakiegokolwiek rodzaju (włącznie ze szkodami pośrednimi), które bezpośrednio lub pośrednio powstają w wyniku dostępu do strony internetowej BENDURA BANK AG, jest wyłączona.

7. Brak zleceń

Pola wpisowe zawarte na stronie internetowej BENDURA BANK AG nie są udostępniane w celu udzielania zleceń (np. zleceń kupna/sprzedaży instrumentów inwestycyjnych) w BENDURA BANK AG. Zlecenia udzielone w ten sposób nie będą wykonywane przez BENDURA BANK AG – także bez odpowiedniego poinformowania nadawcy.

8. Potencjalne konflikty interesów

Możliwe jest, że sam BENDURA BANK AG lub jej zarząd względnie pracownicy w przeszłości inwestowali, inwestują obecnie lub będą inwestować w przyszłości w instrumenty inwestycyjne, o których strona internetowa BENDURA BANK AG zawiera informacje lub opinie. Ponadto jest możliwe, że BENDURA BANK AG świadczyła w przeszłości, świadczy lub będzie świadczyć w przyszłości usługi dla emitentów takich instrumentów inwestycyjnych, np. w zakresie Corporate Finance lub Market Making. Nie można także wykluczyć, że pracownicy lub zarząd BENDURA BANK AG pracowali, pracują lub będą pracować dla emitentów takich instrumentów inwestycyjnych, np. jako członkowie zarządu. Sam BENDURA BANK AG lub jego członkowie zarządu względnie pracownicy mogą być zatem zainteresowani przyszłym rozwojem kursu instrumentów inwestycyjnych.

9. Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa BENDURA BANK AG zawiera linki do stron internetowych, które nie są kontrolowane lub oferowane przez BENDURA BANK AG. W wyniku aktywacji takiego linku opuszczają Państwo stronę internetową BENDURA BANK AG. BENDURA BANK AG nie kontrolowała zawartości tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za ich treść. Aktywacja linku następuje na własne ryzyko.

10. Zmiany Warunków użytkowania

BENDURA BANK AG zastrzega sobie prawo zmiany od czasu do czasu niniejszych Warunków użytkowania. Dlatego też prosimy Państwa o przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przy każdym wejściu na stronę internetową BENDURA BANK AG oraz o zweryfikowanie, czy zgadzają się Państwo także z nową wersją. Jeżeli nie zrozumieli Państwo lub nie akceptują Państwo jednej lub kilku regulacji aktualnych Warunków użytkowania, prosimy o opuszczenie strony BENDURA BANK AG.

11. Prawo właściwe / Sąd właściwy

Korzystanie ze strony internetowej BENDURA BANK AG oraz niniejsze Warunki użytkowania i informacje prawne podlegają prawu Liechtensteinu. Sądem wyłącznie właściwym jest sąd w Vaduz.

Siedziba firmy

BENDURA BANK AG
Schaaner Str. 27
9487 Gamprin-Bendern
Księstwo Liechtensteinu

Tel. +423 265 56 56
Faks +423 265 56 99

Nr rejestru FL-0001.534.001-6

Wdrożenie strony internetowej

Projekt i programowanie: Bobdo.com GmbH

Płeć

This field is required!

This field is required!

This field is required!

Please enter a valid E-Mail address!

This field is required!

This field is required!

This field is required!