Copyright

Celková reklamní prezentace podléhá lichtenštejnským zákonům o autorských právech a duševním vlastnictví. Všechna reprodukční práva jsou vyhrazena. To platí také pro všechny dostupné dokumenty a fotografie. Reprodukce celých stránek nebo jen jejich části na elektronickém nosiči nebo v tištěné podobě není dovolena, s výjimkou výslovného souhlasu uděleného společností BENDURA BANK AG.

Ochranné známky

Názvy «BENDURA BANK AG», «BENDURA BANK» a «BENDURA» a příslušná loga jsou obchodními značkami společnosti BENDURA BANK AG, resp. jejích dceřiných společností. Všechny ostatní obchodní známky, názvy produktů a názvy, resp. loga firem citované na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím daných vlastníků. Všechna práva jsou vyhrazena.

Právní upozornění /
podmínky používání

1. Souhlas

Před vstupem na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG si prosím pozorně pročtěte dále uvedená právní upozornění („podmínky používání“) a internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG. Přístupem na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG prohlašujete, že jste porozuměli podmínkám používání a budete je v plném rozsahu akceptovat. V případě, že jednomu či více ustanovením podmínek používání neporozumíte nebo je nebudete akceptovat, opusťte prosím internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG.

2. Limitovaný přístup

Na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG nesmí vstupovat osoby, které (zejména z důvodu národnosti a/nebo bydliště) podléhají právnímu řádu, který zakazuje publikování obsahu internetových stránek společnosti BENDURA BANK AG nebo přístup na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG (bez ohledu na důvody). Osobám, pro které platí tato omezení, je přístup na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG zakázán.

3. Žádná nabídka

Informace a názory publikované na internetových stránkách společnosti BENDURA BANK AG nepředstavují reklamu, doporučení ani výzvu, nabídku nebo pozvánku k podání nabídky (i) k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, (ii) k provedení jiných transakcí nebo (iii) k uzavření jiných právních obchodů. Slouží jen pro informaci. Nelze vyloučit, že popsané investiční nástroje a služby pro Vás nebudou vhodné nebo dostupné.

4. Žádné poradenství

Informace a názory publikované na internetových stránkách společnosti BENDURA BANK AG neslouží k investičnímu poradenství a nepředstavují poradenství v právních, daňových, hospodářských nebo jiných otázkách. Nejsou vhodným základem rozhodování. Dříve než se rozhodnete ke konkrétnímu úkonu, poraďte se se specializovaným odborníkem.

5. Žádná záruka

BENDURA BANK AG neposkytuje záruku (výslovnou ani automatickou) za správnost, přesnost, úplnost, pravdivost a aktuálnost informací a názorů publikovaných na internetových stránkách společnosti BENDURA BANK AG. BENDURA BANK AG zejména není povinna aktualizovat zastaralé informace nebo názory, odstranit je z internetových stránek společnosti BENDURA BANK AG nebo je odpovídajícím způsobem označit. Informace a názory obsažené na internetových stránkách společnosti BENDURA BANK AG mohou být kdykoli bez předchozího ohlášení změněny.

BENDURA BANK AG mimoto nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje záruku za to, že (i) funkce internetových stránek společnosti BENDURA BANK AG budou dostupně bez chyb a bez přerušení a (ii) že internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG a jiné komponenty použité v rámci přístupu na internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG neobsahují žádné škodlivé prvky (zejména viry).

Z vývoje hodnot investičního nástroje v minulosti nelze zásadně vyvozovat vývoj hodnot v budoucnosti. Investice v cizích měnách mimoto podléhají kolísání kurzů. Také výplaty v souvislosti s investičním nástrojem se mohou lišit. BENDURA BANK AG neposkytuje žádnou záruku za (i) zvýšení hodnoty nebo zachování hodnoty kapitálu, který byl investován do investičních nástrojů, a za (ii) výši budoucích výplat.

6. Žádná odpovědnost

Jakákoli odpovědnost banky BENDURA BANK AG za jakékoli škody (včetně následných škod), které vzniknou přímo či nepřímo z přístupu na internetové stránky BENDURA BANK AG, je vyloučena.

7. Žádné příkazy

Vstupní pole obsažena na internetových stránkách společnosti BENDURA BANK AG nejsou k dispozici pro zadávání příkazů (např. příkazy k nákupu/prodeji investičních nástrojů) bance BENDURA BANK AG. Takto zadané příkazy BENDURA BANK AG neprovede, a to aniž by zpětně kontaktovala odesílatele.

8. Potencionální konflikty zájmů

Je možné, že BENDURA BANK AG samotná nebo členové její správní rady, resp. pracovníci v minulosti investovali, v současné době investují nebo do budoucna budou investovat do investičních nástrojů, o kterých obsahují internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG informace nebo názory. Mimoto je možné, že BENDURA BANK AG emitentům takových investičních nástrojů poskytovala služby v minulosti, poskytuje služby v současnosti nebo bude poskytovat služby v budoucnosti, například v oblasti Corporate Finance nebo Market Making. Nelze také vyloučit, že pracovníci nebo členové správní rady BENDURA BANK AG pracovali, pracují nebo budou pracovat pro emitenty takových investičních nástrojů např. jako členové správní rady. BENDURA BANK AG samotná nebo členové její správní rady, resp. pracovníci by proto mohli mít zájem na budoucím vývoji kurzů investičních nástrojů.

9. LOdkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG obsahují odkazy na internetové stránky, které BENDURA BANK AG nekontroluje a nenabízí. Aktivací takových odkazů opouštíte internetové stránky společnosti BENDURA BANK AG. BENDURA BANK AG obsah těchto internetových stránek nezkontrolovala a neodpovídá za jejich obsah. Aktivaci odkazu provádíte na vlastní riziko.

10. Změny podmínek používání

BENDURA BANK AG si vyhrazuje právo tyto podmínky používání čas od času změnit. Proto si prosím tyto podmínky používání přečtěte při každém přístupu na internetové stránky banky BENDURA BANK AG, a zkontrolujte, zda souhlasíte i s novým zněním. V případě, že jednomu či více ustanovením aktuálních podmínek používání neporozumíte nebo je nebudete akceptovat, opusťte prosím internetové stránky banky BENDURA BANK.

11. Použitelné právo / místo soudní příslušnosti

Používání internetových stránek banky BENDURA BANK AG a podmínky používání a právní upozornění podléhají lichtenštejnskému právu. Výhradním místem soudní příslušnosti je Vaduz.

Sídlo

BENDURA BANK AG
Schaaner Str. 27
9487 Gamprin-Bendern
Lichtenštejnské knížectví

Tel. +423 265 56 56
Fax +423 265 56 99

Číslo zápisu v obchodním rejstříku FL-0001.534.001-6

Realizace internetových stránek

Design a programování: Bobdo.com GmbH

Pohlaví

This field is required!

This field is required!

This field is required!

Please enter a valid E-Mail address!

This field is required!

This field is required!

This field is required!