Depozytariusz funduszy inwestycyjnych

W większości krajów Europy kontynentalnej fundusze inwestycyjne muszą deponować swoje aktywa w banku depozytariuszu. W najlepszym interesie inwestorów funduszu depozytariusz jest również odpowiedzialny za monitorowanie działalności funduszu i zarządzających nim podmiotów. Działamy jako depozytariusz zarówno dla funduszy inwestycyjnych zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach inwestycyjnych w Liechtensteinie (IUA), jak i dla zharmonizowanych funduszy UE/EOG typu UCITS i AFI.

Agent rozliczeniowy obligacji i akcji

BENDURA BANK AG posiada wieloletnie doświadczenie jako agent rozliczeniowy obligacji i akcji i jest w tym kontekście jednym z niewielu niszowych oferentów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz emitentów. Klienci otrzymują wsparcie w zakresie technicznej konfiguracji, dematerializacji i rozliczenia emisji obligacji i akcji. W przypadku obligacji agent rozliczeniowy zajmuje się również techniczną obsługą płatności odsetek, wykupu, konwersji obligacji lub innych działań kapitałowych. Obligacje są zdeponowane w centralnym depozycie papierów wartościowych (CSD) jako niecertyfikowane papiery wartościowe lub w formie globalnych certyfikatów, po czym są przekształcane w zdematerializowane papiery wartościowe („zdematerializowane papiery wartościowe”). Dematerializacja polega na przekształceniu obligacji w elektroniczne papiery wartościowe. Te zdematerializowane instrumenty finansowe mogą być przenoszone do innych banków za pośrednictwem systemów rozrachunku papierów wartościowych (SIX SIS, Clearstream, Euroclear itp.). Dematerializacja jest koniecznym warunkiem elektronicznie rozliczanego, pozagiełdowego obrotu tymi instrumentami finansowymi lub notowań giełdowych. W przypadku akcji dematerializacja polega na przekształceniu akcji w elektroniczne papiery wartościowe. Dzięki temu akcje mogą być zbywane i przenoszone drogą elektroniczną. Procedura ta jest również możliwa dla istniejących spółek akcyjnych, które dotychczas posiadały dokumenty akcji w postaci zmaterializowanej.

BENDURA BANK AG jako agent rozliczeniowy akcji przejmuje techniczną obróbkę akcji (dostarczenie akcji do akcjonariuszy poprzez systemy rozliczeniowe) oraz inne działania kapitałowe (wypłata dywidendy, zawiadomienia akcjonariuszy itp.). Warunkiem skorzystania z usług agenta rozliczeniowego jest otwarcie rachunku i zawarcie umowy z agentem rozliczeniowym. Funduszom zagranicznym BENDURA BANK AG oferuje również funkcję krajowego agenta rozliczeniowego w Liechtensteinie.

Listing Agent Services

Niezależnie od funkcji agenta rozliczeniowego obligacji, możemy również zaoferować usługi agenta sprzedaży obligacji. Dzięki dobrej współpracy z zespołem dopuszczającym do notowań na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych Wiener Börse AG nasi klienci mogą skorzystać z nieskomplikowanego i szybkiego dopuszczenia do Vienna MTF po atrakcyjnej stałej cenie.

Parkiet Vienna MTF jest giełdowym rynkiem regulowanym. Jest on prowadzony przez wiedeńską giełdę Wiener Börse AG jako alternatywny system obrotu (MTF). Papiery wartościowe, które nie są dopuszczone do oficjalnego obrotu, są włączone do Vienna MTF. Vienna MTF jest doskonałym miejscem notowań dla emitentów dłużnych instrumentów finansowych, którzy nie wymagają notowań na rynku regulowanym, ale mimo to chcą, aby ich walory były notowane na renomowanej giełdzie.

BENDURA BANK Issuer Services – Service is our Issue